certyfikowane biuro rachunkowe

wieloletnie doświadczenie

nowoczesne rozwiązania

profesjonalne wsparcie

najwyższa jakość usług


  1. Strona główna
  2. >
  3. Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Kompleksowy zakres usług, który proponujemy naszym klientom – od księgowości dla jednoosobowych firm aż po obsługę księgową spółek z o.o. z Warszawy i nie tylko – pozwala im skupić się na bieżącej działalności przedsiębiorstwa, wszelkie formalności rachunkowe, kadrowe, płacowe i podatkowe pozostawiając nam. Znajomość aktualnego stanu prawnego, szeroka, interdyscyplinarna wiedza i nieustanne uzupełnianie kwalifikacji to czynniki, dzięki którym jesteśmy jednym z najlepszych biur rachunkowych.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą, przekazując najważniejsze informacje, które mogą dotyczyć Waszej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wpisami.

Jeśli szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy, skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę. Zajmujemy się obsługą wszelkich podmiotów gospodarczych, także obsługą księgową spółek z o.o. w Warszawie i okolicznych miastach. Zapewniamy terminowość, rzetelność, poufność i najwyższą jakość usług.

Obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

29 października 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zaczął już funkcjonować, generując nowe obowiązki dla większości spółek handlowych.

Ważne terminy

Od 13 października br. wszystkie nowo założone spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych mają obowiązek ujawnienia swoich beneficjentów rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS

Od 1 marca 2020 r. katalogiem tym objęta zostanie także prosta spółka akcyjna (PSA). Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR (tj. przed 13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. W przypadku zmiany informacji przekazanych do omawianego rejestru należy je zaktualizować w terminie 7 dni od daty zmiany. Do biegu tych terminów nie są wliczane soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zobowiązane spółki, które nie dopełnią omawianego obowiązku podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Beneficjent rzeczywisty - kim jest?

Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

- sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,

 - w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.). W przypadku spółki - osoby prawnej beneficjentem rzeczywistym jest:

- osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

- osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

- osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a RODO

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują dane identyfikacyjne zobowiązanej spółki, a także jej beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek. Ujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych nie wymaga jego zgody, gdyż podstawą przetwarzania w ten sposób danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Organem właściwym w sprawach rejestru jest Minister Finansów.

Jeśli jesteś przedstawicielem jednej ze spółek handlowych i szukasz biura rachunkowego, które zajmie się bieżącą obsługą i księgowością spółki z o.o. w Warszawie i nie tylko – skontaktuj się z nami i zapytaj o indywidualny cennik.
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - dla kogo będzie obowiązkowy od 1 listopada 2019?

2 października 2019

Od 1 listopada br. mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym zostanie zastąpiony obligatoryjną formą mechanizmu podzielonej płatności, która będzie stosowana  do płatności dotyczących faktur dokumentujących transakcje między podatnikami VAT, których:

- jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15000 zł lub równowartość tej kwoty (to kwota po przekroczeniu której występuje obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym),

- przedmiotem są towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (tj. do 31 października br. objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia czy zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej, z zał. nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT oraz części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

Dla przypomnienia, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na zapłacie kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z faktury na rachunek VAT, natomiast zapłata wartości sprzedaży netto jest rozliczana w inny sposób. Należy dodać, że zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym możliwe będzie opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT - jak to ma miejsce obecnie - ale również podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Oznaczenie na fakturze od 1 listopada br.
W przypadku dokonywania powyższych transakcji podatnicy będą mieli obowiązek zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności". Obowiązek zamieszczenia tej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur, w których wartość brutto przekracza 15000 zł lub równowartość tej kwoty i faktura taka dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy VAT. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy faktura taka zawiera jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15, sprzedawca będzie miał obowiązek zamieszczenia na tej fakturze informacji "mechanizm podzielonej płatności". Nie ma przy tym znaczenia, że wartość towarów lub usług objętych ww. załącznikiem, wykazanych na danej fakturze jest niższa niż 15 000 zł.

Co z transakcjami opiewającymi na kwoty poniżej 15 000 zł?
Część transakcji, objętych obecnie odwrotnym obciążeniem (poniżej 15 000 zł) nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności i będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować MPP dobrowolnie. Zmiana dotyczy również zasad stosowania odpowiedzialności solidarnej - odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie stosowana do wszystkich transakcji poniżej 15 000 zł, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku nr 15ustawy VAT.

Sankcje w VAT
Brak oznaczenia na fakturze może spowodować, że organ podatkowy ustali sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze, przypadającej wyłącznie na  dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Taka sama sankcja zostanie ustalona nabywcy, który mimo obowiązku zapłaty w split paymencie, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Powyższe zmiany mają bezpośredni wpływ na rozliczenia wielu przedsiębiorców, w szczególności dokonujących transakcji w ramach dotychczasowego odwrotnego obciążenia.
Wkrótce faktura tylko do paragonu z NIP

28 maja 2019

Od 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające zmiany w procesie dokumentowania sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, w tym kwestie wystawiania faktury do uprzednio wystawionych paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie rejestrującej. Obowiązującą zasadą będzie możliwość późniejszego wystawienia faktury tylko do paragonu z zamieszczonym NIP nabywcy. W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące kasy rejestrujące posiadają taką funkcjonalność, wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. W pozostałych przypadkach sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy powinna być dokumentowana od razu fakturą, a nie paragonem.

Co w przypadku kas , które nie posiadają technicznej możliwości umieszczenia na paragonie NIP nabywcy?

Nie będzie konieczności wymiany kas, ale nabywca będzie miał obowiązek zadeklarowania już przy zakupie, że nabywa towar lub usługę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas sprzedawca powinien od razu wystawić fakturę. Taki tryb wymusza, aby w momencie zakupu poinformować sprzedawcę w jakim charakterze jest dokonywany zakup, gdyż w sytuacji nabycia jako konsument, później nie będzie możliwości zmiany charakteru tego zakupu.

Konsekwencje wystawienia faktury do paragonu, który nie zawiera NIP-u nabywcy

Planuje się wdrożyć przepisy wprowadzające sankcję za niestosowanie się podatników do ww. procesu dokumentowania sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. Organ podatkowy będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego w takiej fakturze.
Koszty samochodu osobowego w firmie w 2019 roku

1 marca 2019

Od 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wprowadzono 3 główne zakresy zmian dotyczące:

I. zasad rozliczania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych
Podwyższone zostały kwoty limitów, do wysokości których możliwe jest pełne (100%) obciążanie kosztów uzyskania przychodów wartością odpisów amortyzacyjnych naliczanych od samochodów osobowych będących środkami trwałymi. W wyniku zmian limit ten w odniesieniu do samochodu niebędącego pojazdem elektrycznym w 2019 r. został podniesiony z obowiązujących dotychczas 20.000 euro do 150.000 zł. Również przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do dnia 31 grudnia 2018 r., aktualnie korzystają z limitów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

II. zasad rozliczania opłat z tytułu leasingu, najmu
Dla wartości samochodu ponad 150.000 zł. brutto - kosztem uzyskania przychodu jest tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu niebędącego pojazdem elektrycznym nie przekracza 150.000 zł ( 225.000 zł dla samochodu z napędem elektrycznym).

III. zasad rozliczania kosztów używania firmowych samochodów osobowych
Wszystkie wydatki związane z korzystaniem z firmowych samochodów osobowych, które są wykorzystywane zarówno do celów firmowych, jak też do innych celów zasadniczo obciążają koszty tylko w 75% ich wartości. 100% takich wydatków stanowi koszty firmowe jedynie wówczas, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. W celu udowodnienia wykorzystywania firmowego samochodu osobowego w ten sposób, wykorzystywana jest ewidencja stosowana dla celów VAT. W zakresie kosztów ubezpieczenia, zmianą objęto limit składek na ubezpieczenie AC firmowych samochodów osobowych, wprowadzając limit kwotowy odnoszący się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia tj. 150.000 zł.
Oczekiwane zmiany w ustawie VAT

3 września 2018

Resort finansów planuje dokonać kolejnych zmian do ustawy o VAT m.in. w obszarze stosowania obniżonych stawek podatkowych. W obecnym stanie prawnym przepisy w tym przypadku odnoszą się do klasyfikacji statystycznych i zdarzają się problemy z właściwym przyporządkowaniem towaru czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Projekt przewiduje zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 i zastąpienie w przypadku towarów Nomenklaturą scaloną (CN) oraz aktualną PKWiU (2015) w zakresie usług. Będzie to się wiązało z wprowadzeniem do przepisów nowej matrycy stawek VAT ukierunkowanej na uproszczenie systemu stawek i ułatwieniu w ich stosowaniu.

Kolejną długo oczekiwaną zmianą jest planowane wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS), która zapewni podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT transakcji oraz stosowną ochronę przedsiębiorcom posługującym się WIS.

Rozpoczęcie prac nad projektem zmian przewiduje się w IV kwartale br.

Biuro rachunkowe Mirach to profesjonalna obsługa i księgowość spółek z o.o. i innych przedsiębiorstw oraz firm w Warszawie i na okolicznych terenach. Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać zakres usług dobranych dla Twoich potrzeb? Skontaktuj się z nami.Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 509 835 554

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Nasze atuty

Jakość usług | Oferujemy księgowość na najwyższym poziomie - rzetelne, terminowe i precyzyjne prowadzenie rozliczeń księgowych oraz spraw podatkowych.

Profesjonalna kadra | Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z zakresu: podatków, rachunkowości i finansów, prawa pracy i ubezpieczeń.

Certyfikat Księgowy MF | Posiadamy Certyfikat Księgowy nr 62708 /2013 wydany przez Ministra Finansów.

Kompleksowe wsparcie | Wspomagamy przedsiębiorców w prowadzeniu firmy i zarządzaniu płynnością. Oferujemy zawsze aktualne i dostępne prognozy podatków do zapłacenia.

Ubezpieczenie OC | Posiadamy ubezpieczanie prowadzenia działalności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych - polisą ubezpieczeniową OC
Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24