certyfikowane biuro rachunkowe

wieloletnie doświadczenie

nowoczesne rozwiązania

profesjonalne wsparcie

najwyższa jakość usług


  1. Strona główna
  2. >
  3. Warto wiedzieć

Obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

29 października 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zaczął już funkcjonować, generując nowe obowiązki dla większości spółek handlowych.

Ważne terminy

Od 13 października br. wszystkie nowo założone spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych mają obowiązek ujawnienia swoich beneficjentów rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS

Od 1 marca 2020 r. katalogiem tym objęta zostanie także prosta spółka akcyjna (PSA). Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR (tj. przed 13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. W przypadku zmiany informacji przekazanych do omawianego rejestru należy je zaktualizować w terminie 7 dni od daty zmiany. Do biegu tych terminów nie są wliczane soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zobowiązane spółki, które nie dopełnią omawianego obowiązku podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Beneficjent rzeczywisty - kim jest?

Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

- sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,

 - w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.). W przypadku spółki - osoby prawnej beneficjentem rzeczywistym jest:

- osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

- osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

- osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a RODO

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują dane identyfikacyjne zobowiązanej spółki, a także jej beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek. Ujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych nie wymaga jego zgody, gdyż podstawą przetwarzania w ten sposób danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Organem właściwym w sprawach rejestru jest Minister Finansów.

Jeśli jesteś przedstawicielem jednej ze spółek handlowych i szukasz biura rachunkowego, które zajmie się bieżącą obsługą i księgowością spółki z o.o. w Warszawie i nie tylko – skontaktuj się z nami i zapytaj o indywidualny cennik.

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 509 835 554

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Nasze atuty

Jakość usług | Oferujemy księgowość na najwyższym poziomie - rzetelne, terminowe i precyzyjne prowadzenie rozliczeń księgowych oraz spraw podatkowych.

Profesjonalna kadra | Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z zakresu: podatków, rachunkowości i finansów, prawa pracy i ubezpieczeń.

Certyfikat Księgowy MF | Posiadamy Certyfikat Księgowy nr 62708 /2013 wydany przez Ministra Finansów.

Kompleksowe wsparcie | Wspomagamy przedsiębiorców w prowadzeniu firmy i zarządzaniu płynnością. Oferujemy zawsze aktualne i dostępne prognozy podatków do zapłacenia.

Ubezpieczenie OC | Posiadamy ubezpieczanie prowadzenia działalności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych - polisą ubezpieczeniową OC
Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24